Statoil gleder seg til Smart Mobility!

Statoil kommer til Smart Mobility 7. september for å snakke om Hydrogenkraftverk. Statoil ser på mulighetene for storskala produksjon av eksport av hydrogen – ikke bare for transportmarkedet – men også for kraftproduksjon og heating.

Vi tok en prat med Steinar Eikaas, leder for lavkarbonløsninger og nye energiløsninger i Statoil, og stilte han noen spørsmål i forhold til Statoils fremtidige satsning på hydrogen i Norge.

  • Hvilket potensiale ser dere i hydrogen i forhold til transportsektoren?

– Vi tror hydrogen har et stort potensiale innenfor transportsektoren, men helst på noe lengre sikt. Batteriløsninger vil nok alltid være mer energieffektive og med fornybar strømproduksjon som vi har i Norge er dette den foretrukne løsningen der det kan anvendes. For større og tyngre kjøretøy og ikke minst innenfor martim sektor kan imidlertid hydrogen være et mer egnet alternativ da det muliggjør mye større rekkevidde og derfor åpner opp for de-karbonisering av sektorer som batteriløsninger kombindert med fornybar strøm ikke kan betjene.

Vi har tro på å primært bygge hydrogenmarkeder der man i dag konsumerer naturgass, for eksempel innenfor gasskraft, varme og industriell anvendelse av naturgass. Ved å produsere hydrogen i store mengder basert på naturgass med Co2 fangst kan vi da tilby ren energi til store energisektorer. I kjølvannet av dette ser vi for oss at også transportsektoren kan forsynes med ren hydrogen så snart infrastrukturen til de større markedene er etablert.

  • Har Norge et potensiale til å kunne bli en stor Hydrogen-nasjon?

– Ja, definitivt. Våre store vannkraftressurser gir et godt grunnlag for tilgang på både ren og billig elektrisitet, noe som er en forutsetning for å kunne produsere hydrogen via elektrolyse til en akseptabel kostnad. I tillegg har Norge betydelige naturgassressurser og Statoil er dessuten verdensledende i Co2 håndtering gjennom 20 års erfaring med permanent lagring i geologiske formasjoner på Sleipner og Snøhvit. Dette er et utmerket utgangspunkt for å eksportere våre naturressurser som ren hydrogen til kunder som ønsker å bruke utslippsfri energi.

Jeg tror derfor vi har en viktigere rolle å spille som produsent og eksportør enn som forbruker av hydrogen, men det er vel egentlig ikke noen konflikt mellom de to rollene.

  • Hva skal til for å sette Norge på hydrogenkartet internasjonalt?

– Statoil mener eksport av ren, naturgassbasert hydrogen med karbonfangst fra Norge til Europa representerer et betydelig bidrag til å innfri de utslippsmål som er satt for perioden 2030-2050. I den forbindelse er det av sentral betydning at det etableres en CO2 verdikjede (fangst til lager) i tråd med det norske myndigheter nå planlegger. En slik løsning vil ikke bare kunne fungere som et potensielt CO2 deponi for Norge og Europa, men den reduserer også den kommersielle terskelen og den tekniske kompleksiteten knyttet til å produsere hydrogen fra naturgass uten skadelige utslipp.

Norge har nå en unik mulighet til å ta en lederrolle i å utvikle storskala, rene hydrogenløsninger rettet mot sektorer som ikke enkelt kan la seg avkarbonisere med fornybare løsninger som sol, vind og batteri.

  • Smart Mobility handler om å skape grønn næring i transportsektoren – gleder du deg til å delta på konferansen?

– Jeg tror det er spesielt gode utsikter knyttet til maritime hydrogenløsninger. For dette markedet eksisterer det i dag begrensede muligheter for å seile utslippsfritt, og utvikling av hydrogenløsninger her representerer også muligheter for verftsindustrien til å ta en lederrolle slik de gjorde ved introduksjon av LNG tidligere.

Jeg skulle gjerne deltatt, men Statoil har sammen med Vattenfall og Gasunie nettopp annonsert planer om å vurdere konvertering av et gasskraftanlegg i Nederland til å brenne ren hydrogen. Det er en stor gasskonferanse i Nederland 7. september som jeg må delta på for å følge opp dette prosjektet. Torbjørg Fossum, som er en av mine medarbeidere, kommer til å representere Statoil på Smart Mobility og hun har utmerket kjennskap til Statoils lav-karbon strategier. 

  • Hvorfor er Smart Mobility en viktig arena?

– Hydrogen representerer et viktig verktøy for å avkarbonisere energisektoren og kutte globale Co2 utslipp i henhold til Paris-avtalen. Det kreves imidlertid koordinerte tiltak langs hele verdikjeden for å introdusere en hydrogen økonomi, slik at produsenter kan være trygg på at det er et fremtidig marked for hydrogen og for at forbrukere kan satse på hydrogenbaserte løsninger og være trygg på at infrastruktur vil være tilgjengelig.

Smart Mobility kan bidra til at hydrogenaktører langs hele verdikjeden kan samarbeide om å utvikle utslippsfrie transportløsninger som dekker et bredere spekter enn dagens batteriløsninger.

SE FULLT PROGRAM

KJØP BILLETT

Share this: